Fear Not, For I Am With You / 
“Đừng sợ, có Ta ở với ngươi”